Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Geachte donateur, beste lezer,

In maart jl. bestond Stichting Huis op de Muur 25 jaar.

Een jubileum wat we graag met u hadden willen herdenken, maar vanwege de coronamaatregelen was er geen viering mogelijk.

We hopen in de toekomst een bijeenkomst te organiseren waarbij we u persoonlijk kunnen ontmoeten. Voor nu praten we u graag bij door middel van de nieuwsbrief.

We beginnen met de bijdrage van Anke van Vlastuin, al jarenlang onze coördinator.

Beste vrienden en vriendinnen,

Wat hebben we vreemde maanden achter de rug! In de herfst van 2020 konden de prostituees in Nijmegen hun werk nog doen, daarna moesten de tippelzone en de bordelen aan de Nieuwe Markt sluiten.

Een deel van de vrouwen is vertrokken naar hun moederland, met name Roemeense vrouwen hebben deze keuze gemaakt. Veel Spaanssprekende vrouwen zijn in Nederland gebleven. Onze Spaanssprekende vrijwilliger heeft veel gedaan voor deze groep vrouwen, zoals contacten gelegd met de GGD, geholpen met het invullen van formulieren om een uitkering te krijgen, geluisterd naar noodkreten, en nog veel meer.

Dit was een onzekere periode voor deze groep en ook voor ons team. Niemand wist waar hij aan toe was. Voor ons was het moeilijk de vrouwen los te laten. Veel vrouwen waren namelijk letterlijk en figuurlijk buiten beeld.

Voor individuele teamleden zijn het ook om andere redenen zware maanden geweest. Er was ziekte, er waren zorgen en er was verdriet. Een voorbeeld hiervan is dat een van onze teamleden haar zoontje van 10 jaar door een ongeluk heeft verloren. Wat een verdriet voor Henrike, haar man en haar twee zonen!

Sekswerkers mogen met de huidige versoepelingen weer werken, zowel op de tippelzone als in de bordelen. Het is afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Gaan wij alle vrouwen weer terugzien of zijn er vrouwen die bijvoorbeeld liever in Roemenië blijven? En komen de klanten weer terug als vanouds of blijven zij weg? Er zijn nog veel vragen; de toekomst zal uitwijzen hoe dit proces verloopt.

Wij hebben het bezoekwerk weer opgepakt. Momenteel werken we nog in groepjes van twee, zodat we niet met het hele team samen hoeven te zijn. Hopelijk kunnen we vanaf september met grotere groepen bij elkaar komen.

Deze tekst inspireert ons deze opnieuw onzekere periode in te gaan: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.’

Met hartelijke groet,

Anke van Vlastuin

Coördinator Huis op de Muur

Anke verwees al naar Mirella, onze Spaanssprekende vrijwilliger. De volgende bijdrage is van haar hand en komt uit haar hart:

Hierbij wil ik met u iets delen over de situatie van de vrouwen in de prostitutie. De situatie in de coronaperiode was heel zwaar voor de vrouwen en wij kunnen hun problemen niet altijd en niet voor iedereen oplossen. Wat wij wel kunnen, is een luisterend oor bieden. Dit verlicht enigszins hun last.

In mijn geval zette ik me vooral in voor de Spaanstalige vrouwen. Een deel van hen heeft door corona veel problemen. Met name de vrouwen die waren vertrokken naar Spanje; zij ontvingen namelijk geen subsidie. Als team stonden wij klaar om hen zoveel mogelijk te helpen. Gelukkig konden we ook daadwerkelijk iets voor deze groep betekenen.

Laten we blijven bidden dat de vrouwen de naam van de Heer zullen aanroepen en zo tot bekering komen. Intussen staan wij er altijd weer voor open de verhalen van de vrouwen te horen. Wij kunnen de vrouwen niet allemaal financieel helpen, maar we kunnen als mens er voor hen zijn.

Herstart bezoekwerk

Sinds 19 mei jl. mochten sekswerkers weer aan het werk en konden wij ook de vrouwen in de huizen weer bezoeken. Een paar citaten uit onze verslagen:

· Zij gaf eerder deze week aan niet achter het raam te gaan werken, maar nu zagen we haar toch… Laten we voor haar bidden.

· Haar naam weten we niet. Zij deed de deur en de gordijnen dicht toen wij kwamen. Waarschijnlijk was een ontmoeting met ons te confronterend.

· Er liepen vrij veel mannen in en uit. Een groepje jonge jongens kwam alleen kijken. In het andere huis liepen we hen ook weer tegen het lijf.

· Boven wat langer gesproken met de Bulgaarse M. Mooi gesprek en zij wil contact met de GGD medisch, dit zal ik morgen verder oppakken. Zij gaf ook haar nummer om contact te kunnen houden.

· Dankbaar voor de mooie ontmoetingen en goede gesprekken.

· Kortom, de huizen ‘draaien’ weer. Veel vrouwen zijn (nog) niet terug, maar een deel is dus wel weer terug. Het was enerzijds fijn er weer te zijn, maar het is ook zo confronterend en verdrietig tegelijk.

Een nieuw logo

Na 25 jaar werd het tijd voor een nieuw logo. Er is veel over te vertellen, maar de slogan van onze stichting ziet u er vast in terug.

“De mens is geen voorwerp van verachting, maar van de liefde Gods” (Dietrich Bonhoeffer)

Met ieder bezoek hopen we dat we dat we de harten van de vrouwen mogen raken en te laten zien dat zij geliefd zijn, en dat er ook leven in vrijheid mogelijk is.

Medewerkersavond

Op 6 juli a.s. hopen wij als bestuur en team weer bij elkaar te komen voor een medewerkersavond. (Uiteraard op gepaste afstand) Wij kijken er erg naar uit, want tegen een persoonlijke ontmoeting kan geen online vergadering op.

Voorbede gevraagd

Wilt u bidden voor het werk van Stichting Huis op de Muur? Wilt u ook bidden voor de (veelal verslaafde) vrouwen op de tippelzone? Zij zijn extra kwetsbaar en het is niet bekend wat nu precies de plannen zijn rondom de tippelzone. De gemeenteraad van Nijmegen is in meerderheid nog tegen sluiting van de tippelzone, maar het college van burgemeester en wethouders wil dat de werkplek voor vrouwen dichtgaat. De onzekerheid geeft veel onrust bij de vrouwen.

Financiën

We zijn dankbaar dat onze stichting financieel gezond is, ondanks de extra hulp die verleend is aan de vrouwen. Wat een zegen eigenlijk! Hartelijk dank aan iedereen die financieel steunde. Uw bijdrage blijft welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

Tot slot

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief, voor uw gebed, voor uw giften en uw betrokkenheid!

Wij wensen u allen een goede en gezonde zomer toe.

Team en bestuur van Stichting Huis op de Muur

Juni 2021

Secretariaat Stichting Huis op de Muur

Conny van Tuil

Hazelaar 20

3904 LZ Veenendaal

E-mail: infoathuisopdemuurdotnl

Tel: 06-16122409

IBAN NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2020

Geachte donateur, beste lezer,

We maken een bijzondere tijd mee. Misschien heeft u veel zorgen in deze coronatijd. Wellicht staat het verder van u af. Op welke manier ook, we bidden u Gods vrede toe, die angst en zorgen overstijgt. Bij Hem is het veilig! We willen u door middel van deze nieuwsbrief ook graag een inkijkje geven in de gevolgen van deze crisis voor de vrouwen achter Huis op de Muur. Een van onze vrijwilligers vertelt u graag haar verhaal van afgelopen maanden:

 

Corona: de situatie voor de vrouwen in het seksuele circuit.

Als lid van een heel bijzonder team, wil ik u iets vertellen over de huidige situatie voor de vrouwen. Bordelen zijn gesloten en de vraag van de meeste vrouwen is ‘Wat nu…?’ Zij hebben namelijk geen inkomen. Een paar vrouwen die in Spanje woonden en in Nederland werken, zijn meteen terug naar Spanje gegaan. Anderen zijn naar huis gegaan. Ik ben benaderd door onze coördinator om contact met de Spaanssprekende vrouwen te zoeken om te weten hoe het gaat en hun te vertellen dat Huis op de Muur wil helpen. We kregen financiën via een noodfonds, dat wil helpen via een éénmalig bedrag. Mijn telefoon hield niet op, iedereen was in nood, en iedereen had hulp nodig. Eén van de vrouwen zei tegen mij dat dit bedrag te vergelijken was met wel duizend euro. Wat een geweldige gevoel om als deel van een bijzonder team iets te kunnen betekenen voor deze vrouwen in tijd van nood! Sinds ik bezig ben met deze vrouwen word ik dagelijks meer dan tien keer per dag gebeld. Soms met een vriendelijke vraag. Soms word ik uitgescholden, want wij kunnen ook niet iedereen helpen. Elke regio geeft hulp aan vrouwen, maar soms hebben de vrouwen geen woonadres en dat is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke hulp ToZo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, waar sekswerkers onder vallen). Corona: hoe verder?Als team waren wij al lang aan het bidden dat al de vrouwen zullen stoppen en God dienen. En nu is alles dicht: hoe kunnen wij hen helpen? Samen met een contactpersoon van de GGD in Nijmegen zijn we begonnen de vrouwen te helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor de gemeentelijke hulp ToZo. Ik ben echt dankbaar dat God heel lieve en behulpzame mensen rondom ons zet, zoals deze dame van de GGD. Opnieuw kwam nog een fonds dat ons hielp. Meteen heb ik contact opgenomen met de vrouwen. Het was heel bijzonder te horen dat onze steun precies op het juiste moment kwam. De vrouwen zijn Huis op de Muur echt dankbaar, omdat wij samen rondom hen staan in deze moeilijke tijden. Zelfs foto’s en films zijn naar mij gestuurd om de boodschappen te laten zien waarvoor het geld is gebruikt. Via het bestuur kregen wij alweer een bedrag om te helpen met leefgeld aan degene die nog niet de ToZo kregen. De vrouwen zijn ons echt dankbaar.Corona en uitstappen. Vandaag zijn wij begonnen te helpen in de zoektocht naar een andere baan. Doordat de overheid besloot het openen van het seksuele circuit uit te stellen tot september, hebben enkele vrouwen besloten definitief uit te stappen… Prijs God, Hij is goed! Laten wij voor de vrouwen blijven bidden, opdat wij als team een licht mogen zijn in deze donkere wereld,Liefs en Shalom, Mirella

 
Helpt u ons helpen?Indien u ons wilt helpen om de vrouwen die in financiële nood verkeren te ondersteunen dan kunt u uiteraard een gift overmaken. Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur o.v.v. Noodhulp.
 
Save the date: jubileumHet duurt nog even, maar ondanks alle onzekerheden op dit moment willen we alvast vragen een datum in uw agenda te noteren. In het jaar 2021 zal stichting Huis op de Muur 25 jaar bestaan. Daar willen we God graag samen met u voor danken. De datum die we hiervoor hebben vastgelegd is 10 april 2021, uiteraard als dit mogelijk is onder de gegeven omstandigheden. Nadere gegevens hopen we te zijner tijd met u te delen.
 
Tot slot: Als we buiten zijn kunnen we genieten van een uitbundig uitlopende natuur, lente. Nieuw leven. Daarbij moest ik denken aan de tekst van Lukas 21, Jezus’ onderwijs. Als u ziet dat de bomen uitlopen, dan weet u dat de zomer dichtbij is. Zo weet u, als u voorgaande dingen ziet gebeuren, dat God Koninkrijk dichtbij is. Moeten we dan bang en bezorgd zijn? Nee, juist niet. Jezus zegt: heft uw hoofd omhoog, weet dat uw verlossing dichtbij is. God gaat door met Zijn werk. Op deze aarde, in mij en u, in de vrouwen die op ons pad geplaatst zijn. Tot de nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont. Bid u mee?Deze nieuwsbrief werd geschreven door onze vrijwilligster Mirella en onze penningmeester Marije. Het team en het bestuur wensen u allen Gezegende Pinksterdagen toe!
 
26 mei 2020
 

 

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2019

Geachte donateur, beste lezer,

Het jaar 2019 is voor Huis op de Muur opnieuw een aangrijpend jaar geweest. Het team heeft zich ook dit jaar enorm ingezet voor de vrouwen die op de Nieuwe Markt in Nijmegen als prostituee werken en voor de vrouwen die op de tippelzone werken.

Een jaar geleden besloot de lokale overheid twee bordelen te sluiten. Dit zorgde met name in het begin voor veel onzekerheid. De vrouwen wisten zelf niet goed waar ze naartoe moesten. Enkele vrouwen zijn verhuisd naar het enige huis op de Nieuwe Markt dat nog open is. Andere vrouwen zijn wij uit het oog verloren…

De onzekerheid is nog niet voorbij, want er is niet bekend of de twee gesloten huizen opnieuw open mogen. Het bestemmingsplan van de huizen is nog steeds ‘prostitutie’, dus als een exploitant geïnteresseerd is, dan kan het huis opnieuw opengaan. De gemeente kan niet voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen.

Voor onze teamleden zijn de gevolgen van deze sluiting ingrijpend geweest. Enkele vrouwen missen we namelijk, daarnaast hebben we ook geen contact meer met de beheerders die werkten in de gesloten huizen. In het verleden waren de contacten met de beheerders heel goed; we konden in alle openheid spreken over onze intenties en ook over onze zorgen over de werkende vrouwen. Momenteel werken we aan het opbouwen van een band met de nieuwe beheerder.

Diverse vrouwen geven regelmatig aan dat ze ernaar verlangen een leven buiten de prostitutie te leiden. Daadwerkelijk de stap zetten om te stoppen, is een moeilijke. Enerzijds ervaren de vrouwen het werk als fysiek en mentaal zwaar, anderzijds geeft dit werk hen zelfvertrouwen. Dit is waar de vrouwen goed in zijn. De stap zetten naar een onzekere toekomst, is een heel grote stap.

Het voorbeeld hiervan is een Spaanssprekende vrouw die in het verleden al vaker heeft aangegeven te willen stoppen. Enkele weken geleden kwam dit onderwerp opnieuw ter sprake tijdens een ontmoeting van onze vrijwilligers en deze vrouw. Onze Spaanssprekende vrijwilliger ging hier gelijk op in. De vrouw en onze vrijwilliger hebben elkaars telefoonnummer uitgewisseld en onze vrijwilliger is afspraken gaan regelen met o.a. instanties die deze dame aan werk kunnen helpen. Tot nu toe zegt de vrouw iedere afspraak af… De stap om daadwerkelijk uit te stappen komt voor haar heel dichtbij en het wordt spannend en confronterend. Wij blijven contact houden met deze vrouw; wij hopen en bidden dat deze vrouw een andere toekomst zal krijgen en dat zij vrij in een nieuw leven mag staan.

De contacten met de vrouwen achter de ramen zijn anders dan het contact met de vrouwen op de tippelzone. Op de tippelzone zijn de gesprekken korter en is er meer afleiding van mogelijke klanten die langsrijden en van mannen die zich bovenaan de trap bevinden. Onlangs kwam een vrouw met open armen naar ons toelopen. ‘Oh, die zijn van de kerk’, riep zij en zij nam ons mee om even in alle rust te kunnen praten. Onze naam kent zij niet, maar zij weet wel dat wij gelovige vrouwen zijn die om hen geven. Voor de teamleden zijn dit hartverwarmende en bemoedigende momenten.

Kortom, het jaar 2019 was een jaar vol ontmoetingen en vol indrukken. Wij zien uit naar het komende jaar, zodat we ons ook dan kunnen inzetten voor vrouwen die voor geld hun lichaam moeten verkopen.

Team en bestuur

Het team van Huis op de Muur, wat de vrouwen in Nijmegen bezoekt, wordt al jaren gecoördineerd door Anke van Vlastuin en bestaat uit een vaste kern van zeven vrijwilligers.

We zijn dankbaar voor de trouw en de stabiliteit van dit team. We merken dat het voor de prostituees een meerwaarde heeft dat zij zo trouw bezocht worden door mensen die ze al langer kennen. Dat de trouw van God nog veel groter en indrukwekkender is dan de onze is een boodschap die ieder teamlid – bewust of onbewust – uitdraagt.

Binnen het bestuur waren er wel twee wisselingen. Na vele jaren inzet hebben Berta Koolstra en Conny van Kooij hun taak in het afgelopen seizoen neergelegd. Ook vanaf deze plaats willen wij hen nogmaals hartelijk danken voor al hun werk en meeleven!

Hun taken zijn overgenomen door Renate Hanscamp als voorzitter en Conny van Tuil als secretaris. (Allebei al langer bekend binnen het werk van Huis op de Muur; Renata als begeleider van de studenten van bijbelschool Cornerstone, Conny als teamlid.)

De functie van penningmeester is ongewijzigd; dat is Marije van Dijk.

Tot besluit

Als team en bestuur willen wij u hartelijk danken voor uw financiële en morele steun en ook voor uw gebeden. Mogen wij in het komende jaar wederom op uw steun vertrouwen?

Te weten dat er mensen zijn die bidden voor het werk van Huis op de Muur is voor ons erg bemoedigend en dat hebben we ook nodig. Ook uw financiële steun is onmisbaar, want de stichting is geheel afhankelijk van particuliere en kerkelijke giften.

Voor meer informatie, het aanvragen van een presentatie door Huis op de Muur en/of actuele gebedspunten kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

Wij wensen u een zinvolle Adventsperiode en voor straks Gezegende Kerstdagen toe.

Advent heeft alles te maken met verlangen: verlangen naar verlossing, verlangen naar de ontmoeting met Jezus, verlangen naar meer van zijn Geest, verlangen naar vervulling.

Wie weet wat er in de vrouwen in Nijmegen omgaat, juist in deze periode? God. En gelukkig had God deze wereld zo lief… dat we erop mogen vertrouwen dat Hij, Immanuël, nabij is!

Team en bestuur van Stichting Huis op de Muur

December 2019

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2019

Beste lezer,

Gesloten deuren, gesloten huizen

Het draaiboek om samen Kerst te vieren met de vrouwen uit de huizen 32 en 40 lag al klaar. Maar medio november werd duidelijk dat een Kerstviering in deze huizen onmogelijk zou zijn. Op last van de gemeente Nijmegen zijn beide huizen intussen gesloten, omdat de exploitant zich niet aan de regels heeft gehouden. Het is goed dat de gemeente deze beslissing heeft genomen, maar voor de vrouwen uit deze huizen en voor ons team kwam dit onverwacht. “Hoe nu verder?” was en is de vraag van ons allemaal.

God opent monden, God opent harten en God opent deuren

Tijdens ons bezoekwerk in de afgelopen jaren hebben we regelmatig mogen ervaren dat God soms monden en harten opende. Voor we uitgaan bidden we daar ook om. Zoals we ook al heel lang bidden om een open deur van huis 26. Jaren geleden waren we daar welkom, totdat de exploitant besloot dat ons bezoek niet langer gewenst was.

Om huis 32 en 40 te bezoeken komen we altijd langs huis 26. We knikken vriendelijk, steken een hand op en soms zwaaien we wat uitbundiger naar de aanwezige vrouwen. We bidden regelmatig om ook daar weer toegang te krijgen en zo af en toe bellen we maar gewoon eens aan. Een paar weken geleden, op een dinsdagavond, werden we door één van de vrouwen beginnen gelaten. De housekeeper was op dat moment afwezig. Die was wel aanwezig bij ons volgende bezoek en gaf toen ook officieel toestemming. De derde keer dat we het huis bezochten hebben we veel vrouwen een attentie kunnen geven, met een bemoediging. Dank u wel Heer, dat U deze deur voor ons opende!

Als God soms een deur voor je sluit, opent Hij elders een venster

Een bekend gezegde. Wat zou een open venster kunnen betekenen? Een open venster is vaak een wending op je kijk op je leven, je omstandigheden. Opeens zie je andere mogelijkheden.

Wanneer we denken aan de vrouwen uit de gesloten huizen hopen we dat een aantal van hen ook andere mogelijkheden zien dan de prostitutie. Maar hoe moeilijk is dat voor een kwetsbaar mens!

Ook als bezoekteam zijn we nu zoekende wat te doen. Natuurlijk, we zijn dankbaar voor de open deur van huis 26 en we hebben al ervaren dat het op de tippelzone nu extra druk is. Het bezoekwerk gaat door, maar wellicht deels in een andere vorm, mogelijk een andere frequentie, ten dele op een andere plaats misschien. Ook voor ons is het zoeken naar dat open venster; tijd voor reflectie en bezinning.

Toen Maria en Jozef aankwamen in Bethlehem was de herberg vol. De deur werd zonder pardon gesloten en bleef dicht. Jezus werd geboren in een stal. Een noodoplossing? Nee, het was juist Gods plan! Wij kennen het plan van God achter de gesloten deuren in Nijmegen niet, maar we mogen erop vertrouwen dat Hij een plan heeft met ieder van de vrouwen. Ook met de vrouwen die wij nu noodgedwongen hebben moeten loslaten. Als team mogen we onze blik omhoog richten en vragen om vrede met zijn plan in Nijmegen. Een vrede die ons vertelt dat er een God is, die Heer is over deuren en ramen, over alle prostituees, en over ons. Dan mogen we danken voor zijn plan en mogen we erop vertrouwen dat Hij ons ook verder de weg wil wijzen, de mogelijkheden wil laten zien!

Conny van Tuil, medewerker Huis op de Muur

8 januari hebben we als medewerkers en bestuur gesproken hoe we verder kunnen gaan.

Na een lekkere maaltijd starten we de avond met een bemoediging. Aan de hand van het visioen dat Petrus zag (Handelingen 10:11) van het kleed met alle dieren, rein en onrein, die hij mocht eten dachten we na over verandering. De blik van Petrus werd breder gemaakt, God liet hem nieuwe mogelijkheden zien. Hoe reageerde hij op deze verandering? En hoe reageren wij op verandering? Het voelt oncomfortabel, maar is onvermijdbaar en de situatie dwingt je soms. Voor anderen is verandering opwindend en geeft het energie.

Alle medewerkers werd gevraagd op te schrijven hoe zij zich nu voelden; wat de prostituees nodig hebben en ideeën voor onze bediening.

Er is wat tijd overheen gegaan en de stoom is er een beetje af. We zijn blij dat bordelen gesloten worden en hopen dat dit voor sommige vrouwen het duwtje in de rug is om echt te veranderen. We maken ons zorgen waar alle andere vrouwen blijven. We vinden het jammer hen niet meer te zien en moeten hen loslaten. Daar zijn de medewerkers verdrietig om.

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat relaties opbouwen tijd kost en gebaat is met herkenbaarheid, liefst dezelfde medewerkers.

Het bezoekwerk is nu beperkt tot 1 huis en de tippelzone. In huis 26 is ons duidelijk gezegd niet te evangeliseren, wel zijn de vrouwen blij met een kleine attentie waaraan een bemoediging in de vorm van een Bijbelvers of lied.

Kunnen de medewerkers gemotiveerd blijven als ze weinig uitgaan doordat we in het belang van de vrouwen ervoor kiezen dat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers uitgaan en wat betekent het voor de studenten van Cornerstone, die een jaar stage lopen?

Als bestuurslid viel het me op dat de medewerkers heel trouw zijn aan het oosten van het land. Afstand kan wel een belemmering zijn als we op nieuwe plekken bezoekwerk zouden willen starten. Om alleen naar Nijmegen te komen om te bidden is voor sommigen een stap te ver, anderen hebben juist de verbondenheid samen nodig.

Bezoekwerk is intensief. Een van de medewerkers gaf aan een periode van minder uitgaan geen probleem te vinden om weer op te laden.

Voor het komende half jaar is de behoefte om even aan te kijken hoe het zich ontwikkelt met de huizen in Nijmegen. We blijven elke drie weken bidden en uitgaan in Nijmegen naar huis 26 en de tippelzone. We gingen af en toe ook op zondagmiddag naar de vrouwen, de vrouwen zijn dan minder aan het werk en er is een andere sfeer.

De situatie brengt ook de pioniers naar boven. Medewerkers die geprikkeld worden en zin hebben om  nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

We gaan kijken of de tippelzone in Arnhem een plaats is die we kunnen bezoeken.

De studenten van Cornerstone komen als ze onderweg zijn naar Nijmegen langs een nachtclub in Overloon, zouden ze in de toekomst daar een ministry kunnen starten?

Ook binnen het bestuur zijn er veranderingen op komst. Conny van Kooy en Berta Koolstra gaan in juni stoppen. We hebben nog geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Van de medewerkers hebben we Conny en Renate gevraagd om mee te doen met het bestuur. Als u mensen kent die een taak in het bestuur van Het Huis op de Muur willen doen dan horen wij dat graag.

Stichting het Huis op de Muur bestaat bijna 25 jaar. We zijn van Arnhem naar Nijmegen gegaan omdat het Spijkerkwartier in Arnhem sloot. We staan open voor wat God ons geeft en hebben het verlangen om ons te blijven inzetten voor de prostituees.

We danken u voor de steun in gebed en gaven; het bemoedigd ons enorm.

Wilt u ook de komende maanden met ons meebidden voor de toekomst van het werk waartoe wij als Stichting geroepen zijn?

Met vriendelijke groet,

Berta Koolstra

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2018

Beste lezer,

Het is Pinksteren geweest. We hebben gevierd en herdacht dat de Geest van vernieuwing is gegeven aan de wereld. Om het goede nieuws van Gods reddende liefde wereldwijd bekend te maken. Ook de Geest die zó nodig is om de harten van de vrouwen die bezocht worden aan te raken en te laten zien dat zij geliefd zijn, en dat er ook leven in vrijheid mogelijk is.

We laten u graag meebeleven wat het inhoudt om bezoekvrijwilliger te zijn bij Huis op de Muur. Henrike vertelt u haar verhaal:

Strijd en ‘liever niet willen gaan’ zijn, eerlijk gezegd, voor mij nogal eens zaken die gepaard gaan met en vooraf gaan aan een uitgaansavond van Huis op de Muur. Het lijkt soms alsof ik tegengehouden wordt om uit te gaan naar de vrouwen in Nijmegen. En uit gesprekken die we weleens in het team hebben, blijkt dat ik daarin niet de enige ben! We zien dat als een stuk geestelijke strijd. Het is dan een kwestie van trouw zijn, gehoorzaam aan Jezus en gewoon gáán! 

Dat doen we dan ook: één keer in de drie weken verzamelen we weer in koffiehuis ‘De Verwondering’ in Nijmegen om uit te gaan. We beginnen daar met koffie/thee, even praten, wat info uitwisselen, de cadeautjes voor de vrouwen bewonderen en bidden. Wat ik als bijzonder ervaar, is dat we met een team van zoveel verschillende vrouwen zijn: verschillende nationaliteiten, leeftijden, kerken en interesses. Maar we zijn verbonden. Verbonden in Hem, maar ook verbonden omdat ons hart uitgaat naar de vrouwen in Nijmegen. 

Na de koffie worden we ingedeeld in tweetallen om de prostituees te bezoeken. Het is mooi om samen te gaan. Als de één praat met een vrouw, kan de ander aanvullen, bidden of oogcontact met de vrouw maken. Het is soms zoeken: ‘wat zeg je’ ‘hoe begin je een gesprek’ en dan is het goed om samen te zijn. 

Wat ik in de afgelopen jaren mocht leren, is dat het van mijn kant naar de vrouwen toe zit in de kleine dingen: een blik, een glimlach, een omhelzing, de gemeende vraag ‘Hoe gaat het met je?’ (in plaats van ‘Hoeveel kost je?’)  en trouw zijn! Elke keer weer gaan en vol liefde van Jezus deze vrouwen tegemoet treden. En ook: na de avonden alles en de vrouwen weer in Zijn Handen leggen. 

Want natuurlijk praten we als team na afloop over alles wat gehoord en gezien hebben. Maar het blijft soms ook hangen in je hart en hoofd. Dat is aan de ene kant goed, want we kunnen de situaties van de vrouwen niet ‘zomaar’ weer naast ons neerleggen. Aan de andere kant mogen we het ook weer terug bij God leggen en Hem vragen om wegen te openen voor de vrouwen die we bezoeken. 

Bidden jullie mee? 

Medewerkersavond

Afgelopen maand waren we bij elkaar voor de jaarlijkse medewerkersavond. Als dank voor een ieders inzet was er heerlijke soep en lasagne gekookt.

Daarna dachten we met elkaar na over: hoe kunnen we een andere creatieve vorm gebruiken om de vrouwen te bemoedigen? Literatuur word weinig tot niet meer gebruikt. Daarom had iedereen vooraf gezocht naar geschikt filmpjes. De verzamelde YouTube ideeën met elkaar gedeeld: getuigenissen van ex-prostituees, liedjes, evangelisatie etc. Mooi om te merken dat dit weer hernieuwd enthousiasme gaf. Het idee werd direct in de praktijk gebracht bij het uitgaan erna. Aan het cadeautjes was namelijk een QR-code gemaakt die met smartphone gescand kan worden, waarbij de vrouwen een lied te horen kregen.

Geld en goed

Dankbaar mogen we u laten weten dat er financieel geen zorgen zijn. De stichting is financieel gezond, er is ruimte voor training en voldoende buffer voor onvoorziene situaties. Het is opmerkelijk en voor ons bemoedigend dat er voorzien wordt zonder dat we daarom hoeven te vragen.  “Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt” (Matth 6:8). We zien Gods zorg die de harten van mensen opent om hun middelen in te zetten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vacatures
Hoewel we dankbaar zijn dat God zo zorgt, is de samenstelling van het team kwetsbaar geworden. Blijft u meebidden en met ons uitkijken naar mensen die zich praktisch in willen zetten voor dit belangrijke werk? Zowel voor het uitgaan naar de vrouwen als bestuursleden zou aanvulling heel welkom zijn!

Tot slot: op onze facebooksite kunt u lezen dat de overheid de zogenaamde RUPS-regeling, subsidie voor uitstapprogramma’s voor prostituees heeft verlengd. Goed nieuws, ook de erkenning voor de problematiek die daar impliciet in besloten ligt. Ook zijn we blij dat ChristenUnie afgelopen gemeenteraadverkiezingen weer aandacht vroeg voor de prostitutie in Nijmegen. Ook al gaan ze niet meedoen in de raad, de campagne gaf weer gelegenheid voor bewustwording.

Eer aan onze God die al het kwaad overwonnen heeft, ook al zien we dat nog niet altijd. Het presentje voor de vrijwilligers was dit jaar het beeldboek: En zie..’ Graag sluit ik daarmee af. Het is niet gemakkelijk om te vechten tegen deze onvolmaakte wereld, maar Jezus zegt: en zie… Ik maak alle dingen nieuw.

Hartelijke groeten, namens het bestuur van stichting Huis op de Muur.

Marije van Dijk

Neem contact op via: infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)  

Ons IBAN nummer is: NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2017

Beste lezer,

In de laatste week van Advent, toelevend naar het Kerstfeest. In een wereld vol onrust en gebrokenheid mogen we toeleven naar de vervulling van een belofte. De Messias die komt als een klein kwetsbaar kindje.

In Jesaja staat: “Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.”  Dit is gebeurd bij de geboorte van Jezus. Maar ook nu nog mogen we ons vasthouden aan deze woorden. Mogen we soms kleine dingen zien ontkiemen en blijven we hopen op de voltooiing.

Dat mogen we vasthouden in de contacten met de vrouwen in Nijmegen. Als we horen hoe er in het nieuws open gesproken wordt over grensoverschrijdend gedrag. Wat  gaat dit los maken en hoe kijken we dan nu naar prostitutie? Veel vragen en stof om over na te denken. Op onze facebook pagina worden artikelen gedeeld die ingaan op deze vragen. www.facebook.com/Huisopdemuur/

Onze vrijwilligers richten zich op de, soms korte, momenten van contact. In de weken voor Kerst wordt er een kerstontmoeting georganiseerd in de (werk)huizen van de vrouwen. Een verslag van de kerstontmoeting van 12 december:

Openheid

‘Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!’ (Psalm 119:103)

Bepakt en bezakt komen de vrijwilligers aan op het Joris Ivensplein. Het is bijna Kerst en de boodschap van dit mooie feest willen we delen met de vrouwen achter de ramen. Als team zijn we gezegend met mensen die allemaal bijzondere gaven hebben. Zo heeft de een heerlijke salades gemaakt, een ander heeft gezorgd voor gezonde smoothies en weer iemand anders heeft eenvoudige creabea-werkstukjes voorbereid. De Cornerstone-studenten hebben het kerstcadeau verzorgd: drie kleine potjes honing met wat snoepjes in een sfeervolle verpakking. Tevens zijn er mooie exemplaren van het Johannes-evangelie in diverse talen beschikbaar.

Na een moment van bezinning en gebed gaat een aantal vrijwilligers naar de twee bordelen. De rest van ons team gaat in gebed; op die manier belijden we onze afhankelijkheid van God. We hebben namelijk bescherming en leiding nodig. Iedere keer als we de huizen naderen, realiseren we ons namelijk dat we een donkere en duistere wereld binnengaan. Ook bidden de vrijwilligers om openheid in de ontmoetingen.

In beide huizen worden we met open armen opgewacht. De beheerders wisten van onze komst en ze zijn benieuwd naar de inhoud van onze tassen. De salades worden klaar gezet en de smoothies ingeschonken. Dan is het wachten, wachten op de vrouwen. Het is hun werktijd, dus het is de vraag of men gelegenheid heeft om naar het ‘feest’ te komen… In één van de huizen geniet vooral de beheerder van de salade en van de mogelijkheid om persoonlijke zaken te bespreken met onze vrijwilligers. In het andere huis trekken enkele meiden hun kleding aan en komen naar boven. Vol enthousiasme beginnen ze kerstkaarten te maken en met trots tonen ze elkaar het resultaat.

Tijdens het knutselen praten de Roemeense meiden met ‘onze’ Marja, gelukkig beheerst zij deze taal ook. En ‘onze’ Madeleine kan in het Duits het gesprek aan gaan met een Poolse vrouw. Op deze manier ontstaat er een openheid die in onze ontmoetingen niet altijd aanwezig is. We hoeven elkaar nu niet aan te kijken, maar we focussen ons op het knutselwerk. Intussen gaat het gesprek verder…

Ook de beheerders van dit huis zitten rond de tafel om een kaart te maken en een van hen geeft aan hoe zij Kerst gaat vieren en welke zorgen zij in haar familie ervaart.

Voldaan en dankbaar ruimen we de ruimte op en we voegen ons bij ons team. We spreken allen een dankwoord uit, want we beseffen dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor het team, dankbaar voor openheid en dankbaar voor de verlossing die door Jezus tot ons is gekomen.

Zo willen wij u mee laten proeven van deze ontmoeting.

Dat kan ook door ons uit te nodigen voor een avond bij uw vrouwengroep, kring, jeugdwerk. We zoeken graag met u naar mogelijkheden om op die manier het werk van Huis op de Muur – en breder – de vraagstukken die hier bij horen, voor het voetlicht te brengen.

Ook komen we graag in contact met vrouwen die zich bij ons team van vrijwilligers zouden willen voegen. En als bestuur kunnen we ook uitbreiding gebruiken!

U kunt via email:  infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)     contact met ons op nemen.

We zijn heel dankbaar dat dit werk door kan gaan door uw gebeds ondersteuning en uw financiële bijdragen. Dit stelt ons in staat onze vrijwilligers te ondersteunen en toe te rusten.

 

Wij wensen u een heel mooi Kerstfeest en een gezegend 2018.

Namens het bestuur van stichting Huis op de Muur.

Conny van Kooy, secretariaat.

 

Neem contact op via: infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)  

Ons IBAN nummer is: NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2017

Beste lezer,

“Daarom mijn lieve zuster, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat je inspanning niet tevergeefs is” – 1 Korinthe 15:58.

Met deze bemoediging van Paulus en een kleine attentie hebben we dit jaar onze vrijwilligers bedankt voor hun trouwe inzet om Gods liefde aan de prostituees bekend te maken.

Gisteravond waren we met 17 mensen bijeen op een medewerkersavond. Samen eten, nadenken over een onderwerp en daarna gaat er een groep medewerkers uit om de vrouwen te bezoeken, terwijl de rest achterblijft om te bidden. Ik geef u in deze brief een indruk.

Verder deze keer in de nieuwsbrief geen stukje van een vrijwilliger die de vrouwen bezoekt, maar een nieuw bestuurslid. We zijn dankbaar dat er jonge mensen zijn die de nood van de prostituees zien en zich voor hen willen inzetten.

Geestelijke strijd.

Dit jaar hebben we het 2 keer over “geestelijke strijd” gehad. In november hebben we nagedacht aan de hand van Nehemia. Er bleven nog veel vragen over.

Gisteren hadden we Isabel te gast, een bidder. Zij bidt trouw voor ons werk als we uitgaan. Zij vertelde dat voor haar “geestelijke strijd” omhoog kijken is. Blijf in relatie met God de Vader, Zoon en Geest en laat je niet afleiden door de satan. Draag de wapenrusting zoals beschreven in Efeze, trek hem aan en blijf bij je roeping. Jullie taak is zaaien, mijn taak is bidden. Ze gebruikte het voorbeeld van een tornado, de wereld waarin we leven; we zitten in het oog, daar is vrede/shalom, kijk omhoog.

Het klonk zo eenvoudig en misschien is dat wel moeilijk voor ons: dat kinderlijke vertrouwen op God en geloven ook al zien we het niet.

Zo’n onderwerp komt niet uit de lucht vallen. De medewerkers ervaren geestelijke strijd als ze uit willen gaan, voelen zich soms belemmerd door omstandigheden thuis, zien de gebondenheid bij de vrouwen die ze bezoeken en vragen zich af hoe dat doorbroken kan worden. Als je zaait verlang je naar groei en oogst. Je kunt eenvoudig ontmoedigd raken.

Mooi en heftig om zo na te denken wat er gebeurd in de geestelijke wereld als we uitgaan, maar God stuurt ons niet onbeschermd op pad. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben en is daar Zelf aanwezig door ons heen. Halleluja.

Bestuurswissel.

Als bestuur zijn we er om de medewerkers te ondersteunen. Conny, Ruud en ik vormen al geruime tijd het bestuur en waren al langer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ruud heeft afscheid genomen en we zijn erg blij met Marije:

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me in deze nieuwbrief voor te stellen. Mijn naam is Marije van Dijk-Bor, getrouwd met Aris. We zijn gezegend met twee kinderen, Micha en Rhodé. Momenteel werk ik als verpleegkundige op de afdeling verloskunde. Over een paar maanden stop ik daar mee om meer tijd thuis door te brengen met ons jonge gezin. En zo komt er ook ruimte vrij om dienstbaar te zijn. Wat een voorrecht dat God ons kent, ons leven leidt en zo ook weer taken op ons pad brengt. Begin dit jaar werd ik gevraagd om een rol te gaan spelen binnen het bestuur van Huis op de Muur. En daar mocht ik, na wat bezinken, van harte ja op zeggen. Vanuit mijn werk heb ik ontdekt dat vrouwen mijn hart hebben. Hoe kostbaar is Gods bedoeling met ieder mens, en ook Zijn specifieke met de vrouw. Ik verlang ernaar om een klein schakeltje te zijn in het bekendmaken van de vrouwen daarmee.  Ervaring met het werken onder prostituees heb ik niet. Maar graag gebruik ik talenten die ik gekregen heb om ondersteuning te bieden aan de vrijwilligers die het échte werk doen.

Zoals het er momenteel uit ziet zal ik de rol van penningmeester op me gaan nemen.

Inmiddels mocht ik ook een eerste uitgaansavond aanwezig zijn. Dat heb ik echt als bijzonder ervaren. Allereerst de indruk die de groep vrijwilligers op me maakte: wat een hechte groep vrouwen, wat een liefde onderling. De afhankelijkheid met elkaar in gebed vooraf, wat ook kwetsbaar maakt. En toen de verhalen bij het terugkomen. Wat me enorm raakte was de volgende opmerking: “vaak zijn wij de eerste die aan de vrouwen vragen: ‘hoe gaat het met je’? Doorgaans word er alleen maar geïnformeerd naar: ‘wat kost je’?” En dát is wat niet normaal mag zijn en worden! Zoals het zo mooi in de huisspreuk van Huis op de Muur staat: de mens is geen voorwerp van verachting, maar van de liefde Gods. Van harte beveel ik het werk in uw gebeden aan!

Van de zomer is de groep medewerkers weer flink kleiner doordat de studenten van Cornerstone er niet zijn, maar het bezoekwerk gaat gewoon door.

De situatie in de huizen is momenteel onrustig doordat er geruchten zijn dat een van de huizen gaat sluiten. Ook geldt per 1 juli dat de huizen een paar uur ’s nachts dicht gaan en alle prostituees een ander adres moeten hebben. Wilt u bidden dat de vrouwen in de onzekerheid hun heil zoeken bij God.

Dank u voor uw betrokkenheid, gebeden en giften bij het werk van Huis op de Muur.

Als u vragen heeft:  kunt u mailen naar infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)   .

 

Met vriendelijke groet,

Berta Koolstra

U kunt uw bijdrage over maken op rek. nr. NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2016

Vanmorgen las ik dit gebed:” Vader ontsteek in mij een nieuw vuur zodat ik uw licht kan schijnen waar het donker is.” Dit vuur hebben we zo nodig in een tijd waarin veel duisternis is, wereldwijd maar ook heel dichtbij. Ik heb dit nodig, en ik bid dit ook voor de mensen die betrokken zijn bij het werk van Huis op de Muur.

We hebben met het maken van deze nieuwsbrief gewacht tot na de kerstviering in de huizen in Nijmegen. Op deze manier kunnen we u een heel actueel verslag van die avond mee geven. Een van de betrokken vrijwilligers, Conny van Tuil, schrijft:

Op dinsdag 13 december jl., rond de klok van 18.00 uur, verzamelden de vrijwilligers van Stichting Huis op de Muur zich op het Joris Ivensplein te Nijmegen. Ondanks de al behoorlijke duisternis waren de meeste van ons van al van verre herkenbaar… aan de boodschappentassen die werden meegesjouwd. Veel knutselmateriaal, pakken met vruchtensap, stencils met liederen, muziekboxjes, bordjes, bestek, bekertjes, soep, pasta salades, wraps, fruitsalades, gevulde appels, stokbroden etc.

De studenten van Cornerstone hadden de kerstpresentjes voor de vrouwen verzorgd: voor iedere vrouw een organza zakje gevuld met eigen gebakken koekjes, diverse soorten thee, een lichtje en een kerstgroet (in acht talen) met de Bijbeltekst: “Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben”. In een kring – bijna in het schijnsel van het rode licht uit de ramen – baden we met elkaar voor een gezegende avond. Daarna gingen we uiteen naar de twee bordelen en naar de tippelzone op de straat. Een deel van de vrijwilligers ging naar de Verwondering om daar te bidden.

In huis 40 werden we hartelijk verwelkomd door de housekeeper, maar ook met de mededeling dat er maar weinig vrouwen aanwezig waren en dat ze niet wist hoeveel vrouwen er zouden komen. Tja, dat is altijd afwachten. Maar ze kwamen… alle zes de vrouwen die in het bordeel waren. Niet allemaal even lang, niet allemaal even enthousiast; maar ze waren er. Niet iedereen wilde iets maken voor Kerst, maar bijvoorbeeld de ster die een vrijwilligster voor één van de vrouwen maakte werd wel enthousiast ontvangen. Gegeten werd er ook. Veelal eerst voorzichtig, maar later toch nog maar een bordje met lekker vers fruit. En de sfeer was goed. Ontspannen, ongedwongen, een gevoel van saamhorigheid.

Na opgeruimd te hebben vertrokken we nog naar de Verwondering, om daar de avond gezamenlijk af te sluiten. Voordat we het bordeel verlieten plaatsten we nog een bordje onder de kerstboom: Immanuël. Ja, God met ons. Juist daar! Waar niet alleen de kerstboom nep is, maar waar alle schijn bedriegt. Toen we buiten kwamen leek het al wel nacht. Maar het Licht zal het winnen van de nacht! Ook in een bordeel zoals huis 40.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk van onze stichting vanuit de media. In het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO over Nijmegen komt iemand aan het woord en er is een bezoek geweest van en een interview door een verslaggeefster van Terdege.

 

 

Belangrijk om de situatie van de vrouwen die wij bezoeken onder de aandacht te blijven brengen. Dat laat zien hoe belangrijk het gebed voor hen, de vrouwen die wij bezoeken en onze vrijwilligers,  is en blijft.

Over de materiele ondersteuning schrijft onze penningmeester:

Dankbaarheid en vreugde zijn de woorden die ik u graag wil meegeven als ik terugkijk op het afgelopen jaar en zie dat we mochten ontvangen. Vorige keer schreef ik over de Wonderbare Spijziging waarin vertrouwen en overvloedig de kernwoorden waren. God is een God die te vertrouwen is en overvloedig deelt. Dit mocht de Stichting ook dit jaar ervaren!  Velen en opvallend diverse kerkgenootschappen hebben royaal gegeven om het werk van de vrijwilligers mogelijk te maken in de huizen van Nijmegen. Het is fijn om te zien dat steeds meer kerken zich meer en meer richten op het onrecht in de maatschappij en middelen beschikbaar stellen om een Stichting als Huis op de Muur te helpen.

De vrijwilligers worden hierdoor in staat gesteld om hun werk te kunnen doen, trainingen te volgen, een medewerkers avond te houden, het uitgaan naar de vrouwen met een cadeautje etc.  We zijn dan ook zeer dankbaar.

Het nieuwe jaar ligt weer voor ons en graag willen we dit werk blijven doen.  Donaties, giften en collectes die we als Stichting mogen ontvangen blijven nodig. Wat we van u ontvangen, wordt gezegend en mogen we gebruiken om de vrouwen te ontmoeten en de Liefde van Christus door te geven.

We mogen aan u vragen om te geven, we vertrouwen dat we overvloedig mogen ontvangen.

Doet u komende jaar weer mee om bij te dragen in het werk van Huis op de Muur?

U kunt uw bijdrage over maken op rek. nr. NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

 

Namens bestuur en vrijwilligers van Stichting Huis op de Muur wens ik u heel gezegende Kerstdagen en een vreugdevol 2017.

Als u vragen heeft:  kunt u mailen naar infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)   .

 

Conny van Kooy

Secretariaat Huis op de Muur.

Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2016

Een bijzonder teamavond!
Op 31 mei hadden we een bijzondere uitgaansavond met ons team van vrijwilligers.
We kwamen dit keer vroeg samen in de ‘Verwondering’ om eerst een maaltijd met elkaar te gebruiken. Dat was gezellig, net als altijd overigens met ons team. En we hebben heerlijk gesmuld! Tot onze verassing hadden we als toetje zelfgemaakte taart en ook nog een presentje.
Er was een ‘special guest’ in ons midden, Lauran Bethell (helemaal links op de foto) van ICAP (International Christian Alliance on Prostitution). Zij vertelde hoe ze met prostitutie in aanraking is gekomen in Thailand en vervolgens werk onder hen heeft kunnen beginnen. Een wonderlijke gebedsverhoring! Herkenbaar was dat je van te voren niet kunt bedenken hoe contacten gaan lopen, maar dat je mag vertrouwen dat God ons de woorden geeft. Het belangrijkste was misschien wel: gaan en blijven gaan. Aan de hand van verzen uit Mattëus gaf Lauran mooie lessen door.
Verder vertelde ze over haar werk nu en gaf een presentatie over human trafficking (mensenhandel).
Verzadigd van al het eten en de goede zorgen van Berta en Conny, zijn we gezamenlijk naar ‘de huizen en de straat’ gelopen om de vrouwen te mogen spreken, bemoedigen en voor hen te bidden. Anke nam Lauran mee voor een rondleiding.
Kortom een zeer Geslaagde avond! Anita Hendriks

Het team
Ik geloof dat we nog niet eerder een foto bijgevoegd hebben van de vrijwilligers. Dit was de tijd voor een groepsfoto, want bijna iedereen was er.
U ziet het: een flinke groep vrouwen die eens in de drie weken op dinsdagavond of zondagmiddag uitgaan om de prostituees te ontmoeten, lief te hebben, te luisteren, hoop te geven en naar uitzicht te verwijzen, aan te moedigen als vrouwen uit deze wereld willen stappen, alert zijn op misstanden die wijzen op mensenhandel en altijd weer een creatief cadeautje met bemoedigende boodschap uit de Bijbel hebben voor de vrouwen die dat willen ontvangen. Nadat de vrijwilligers terugkomen van de bezoeken delen de vrijwilligers met elkaar wie van de vrouwen ze gesproken hebben, ze kennen hen bij naam en zo wordt bidden voor de vrouwen persoonlijk. En dan zijn de prostituees soms zomaar uit het vizier…….verhuisd, uitgestapt? Meestal zullen we het nooit weten, maar onze Vader kent hen. Ik word altijd weer geraakt als ik een uitgaansavond bijwoon en hoor hoe liefdevol en vol mededogen over ‘onze vrouwen’ gesproken wordt.
Ik wil u vragen te blijven bidden voor de vrouwen die uitreiken en de vrouwen die bezocht worden: Voor bescherming in de huizen en op straat, Gods nabijheid in hun levens en hun gedachten, Gods liefde die mensen aanraakt.

Nieuws van het bestuur
Graag willen we u bedanken voor u belangstelling, gebed en giften waarmee u het mogelijk maakt om ons werk te doen.
We kunnen als bestuur niet anders zeggen dan dat het afgelopen tijd voor ons rustig was. Het geeft rust dat bestuur en vrijwilligers weten wat er haalbaar is, dat de coördinator haar werk graag doet en de vrijwilligers weten waar aan te kloppen bij moeilijke situaties.
Wel zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Conny, Ruud en ik vormen nu al een poos samen het bestuur en ervaren alle drie dat vernieuwing nodig is. Wij komen alle drie uit de Baptisten Gemeente Arnhem Centrum. Als stichting zijn we interkerkelijk en het zou mooi zijn als dat ook in ons bestuur zo was.
Onze taken houden globaal het volgende in: een klankbord zijn voor de coördinator, zorg voor de financiën, de nieuwsbrief, meedenken voor de medewerkeravonden die we 2 x per jaar houden.
Wilt u er eens over denken of het iets voor u is om betrokken te raken bij het werk van Huis op de Muur door in het bestuur te komen of anders eens om u heen kijken naar een geschikte kandidaat?
U kunt mailen naar infoathuisopdemuurdotnl of u kunt mij bellen Berta Koolstra 026-3229417. Ook als u nog vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Berta Koolstra

U kunt ons financieel ondersteunen via ING rekening NL74INGB0004911059 t.n.v. Stichting het Huis op de Muur.